Witamy na stronie rekrutacyjnej VII Edycji Warsaw-Beijing Forum! W celu dołączenia do naszego projektu wypełnij poniższy formularz, a następnie oczekuj zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

 

LINK DO REKRUTACJI [KLIKNIJ ŻEBY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO]

 

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Kliknięcie w link podany na niniejszej stronie, przekierowujący do formularza internetowego z pytaniami rekrutacyjnymi („Formularz”), oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w Formularzu.
Jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczam, że zapoznałem się z załączoną poniżej Klauzulą informacyjną1, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. W związku z powyższym, dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na:
 • przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez STOWARZYSZENIE AKADEMICKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CHIŃSKIEJ z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Stowarzyszenie” oraz „Organizator”) w celu przeprowadzenia rekrutacji do Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin, głównego organizatora projektu Warsaw-Beijing Forum (dalej jako „Wydarzenie”),
 • archiwizowanie moich danych osobowych jako uczestnika Wydarzenia.
Wyrażenie zgody na powyższe cele jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celu uczestnictwa w Wydarzeniu.
Dodatkowo, dobrowolnie wyrażam zgodę na:
 • otrzymywanie w trakcie Wydarzenia drogą wiadomości tekstowej na numer telefonu podany przeze mnie w Formularzu informacji o przebiegu Wydarzenia;
 • otrzymywanie w trakcie Wydarzenia drogą elektroniczną na adres email podany przeze mnie w Formularzu informacji o przebiegu Wydarzenia;
1 Klauzula informacyjna:
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO Fundacja informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE AKADEMICKIEJ WSPÓŁPRACY POLSKO-CHIŃSKIEJ z siedzibą w Warszawie, ul Sokratesa 5 m. 80, 01-909 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego dla Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000647582. Administrator stosuje odpowiednie praktyki w celu zabezpieczenia dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich integralności oraz nienaruszalności.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO, w celu rejestracji na Wydarzenie, uczestnictwa w Wydarzeniu, archiwizacji danych jako uczestnika Wydarzenia.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 4. – imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres email, numer telefonu, aktualny kierunek studiów (podanie tych danych jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu, dane te mają charakter niezbędny dla Administratora ze względu na konieczność rejestracji zgłoszeń do Wydarzenia),
 5. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Administratora, osoby fizyczne z nim współpracujące przez niego upoważnione. Pana/Pani dane nie będą udostępniane ani przekazywane podmiotom z innych państw, a w szczególności z państw spoza terytorium Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do roku od dnia zakończenia Wydarzenia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu dokonania powyższych czynności należy skontaktować się z Administratorem na adres email wbf.logisticsteam@gmail.com.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w Wydarzeniu.
 10. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa w Wydarzeniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.