[ENG VERSION BELOW]
W kontaktach biznesowych z chińskimi producentami niezbędne jest działanie w zgodzie z wymogami prawnymi. Wielu importerów obawia się niejasności obecnych w chińskim prawie. To prawda, że ustawodawstwo Chińskiej Republiki Ludowej często jawi się jako skomplikowane i podchwytliwe, co sprawia, że tym ważniejsze jest podpisywanie odpowiednich umów. Należy pamiętać, iż kontrakt handlowy, tak jak w każdym innym państwie, jest podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu nieprawidłowego wykonania zamówienia. Zaufanie pomiędzy partnerami jest niezwykle ważne i potrzebne, ale nawet serdeczna współpraca powinna opierać się na ustalonych z góry regułach. Z tego powodu następujące szczegóły powinny zostać zawarte w umowie: kwota płatności i waluta, w jakiej usługa będzie rozliczana, metoda transportu i podmiot odpowiedzialny za jego opłacenie, data wykonania zamówienia, ubezpieczenie, oraz wiele więcej. Mając na uwadze to, że ChRL nie jest państwem o porządku prawnym typu common law, dobry kontrakt powinien przewidywać wszelkie możliwości oraz jasno określać prawa i obowiązki stron.
Niektórzy importerzy obawiają się kosztu sporządzenia kontraktu. W rzeczywistości proces ten nie jest bardzo drogi, szczególnie jeśli porównamy go do wartości całej spodziewanej transakcji. Poza tym, w przypadku wystąpienia sporów handlowych, może okazać się nieoceniony.
Należy nadmienić, iż faktura pro forma nie jest dokumentem finansowym w świetle prawa chińskiego (a także polskiego), stąd nie może stanowić zamiennika pełnego kontraktu handlowego i nie będzie postrzegana jako dowód w sądzie. Podobnie ustne porozumienie nie jest prawnie wiążące w Chińskiej Republice Ludowej. Ponadto polskie (oraz inne zagraniczne) organy sądowe nie mają jurysdykcji na terenie Chin. Perspektywa wszczynania procesów w Chinach może wydawać się odpychająca, lecz czasami nawet samo posiadanie odpowiednich dokumentów może zapobiec nadużyciom ze strony partnera.
W przypadku gdy, pomimo dochowania wszelkich formalności, pojawią się problemy z chińskimi przedsiębiorcami, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych firm takich jak TISCO, specjalizujących się w rozwiązywaniu sporów pomiędzy międzynarodowymi partnerami. Takie podmioty znają się na lokalnym prawie i być w stanie reprezentować stronę przed CIETAC (China International Economic and Trade Commission), która jest główną instytucją arbitrażową w Chińskiej Republice Ludowej.
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony:
_____________________________________
ENG:
Contracts with Chinese partners
While doing business with Chinese manufacturers, it is crucial to operate in conformity with legal requirements. Many importers seem to fear Chinese law conundrums. It is true that the legislation in the People’s Republic of China often appears complicated and tricky, which in fact makes signing an appropriate agreement even more significant. We need to keep in mind that a commercial contract, just as in any other country, is the foundation of claiming compensation for a wrong performance. The trust between business partners is much-needed, but even cordial cooperation requires some terms. That is why all the details in the contract are expected to be listed: the payment amount and the currency, the shipment method and the subject that pays for it, the date when the order must be completed, the insurance, and many more. A good contract should expect all possibilities and should detail the parties’ rights and responsibilities since China is not a case law country.
Some of the importers may worry about the contract cost. In reality, it is not excessively expensive, especially when we count in the worth of the whole trade. Moreover, it may prove invaluable in case any litigation occurs.
It is worth mentioning that a proforma invoice is not a financial document according to the Chinese law (as well as Polish law), hence it cannot replace a full commercial contract and will not be seen as evidence in the court. Also, a verbal agreement is not binding in the PRC. Furthermore, Polish (and other foreign) judicial authorities do not have the jurisdiction over the territory of China. The perspective of starting legal actions in the PRC may seem daunting, but sometimes having necessary documents may prevent the malpractice.
Even if all the formalities are respected, some problems with Chinese counterparts may arise anytime. It is worth using the help of professional companies such as TISCO that specialize in solving issues between the two international partners. They should be familiar with the local law and be able to represent the foreign party before the China International Economic and Trade Commission, which is the main arbitration institution in the People’s Republic of China.
For more information, feel free to visit the website (in Polish):
Source: